در سالهای دور بعضی از افراد در قلیون به جای آب، عرق نعنا می ریختند و با استنشاق عمیق آن بدون استفاده از آتش در تمیز شدن ریه از آن استفاده بهینه می کردند.

امروزه نیز ما می توانیم از قلیون به همین روش برای شستشو ریه استفاده کنیم. باید توجه داشت که استفاده از قلیان می‌تواند به گونه‌های متفاوتی انجام شود، به‌طوری‌که در مواقعی استفاده از آن به ضرر سلامت انسان و در مواقعی نیز می‌تواند برای بدن مفید باشد.
بهترین نوع ورزش ریوی استفاده از قلیون به شیوۀ بومی بوده است. تا با چنین وسیلۀ ساده ای آتش گرم همراه با دود داروها از داخل آب عبور کند و بدون اینکه قطرۀ آب وارد دهان گردد، دود تغییر مزاج یافته، از گرمی و خشکی آن کاسته شود و بر عکس به سردی و تری آن افزوده گردد.این عاملی بود در پیش گیری از صدمه زدن به ریه ها.